ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಡಿಕೇರಿಲ್ 1994ಲ್ ಶ್ರೀ ಎಂ.ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ

 
ಅಯಿಂಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯಿತಿಂಜ ಸಂದರ್ಭತ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತ್ ಇಕ್ಕ 20 ಕಾಲ ದುಂಬ್‍ಚಿ. ಕೊಡವ ಭಾಷೆ,
 
ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಜಾನಪದ, ಕಲೆನÀ ಉಳ್‍ತಿ ಬೊಳ್‍ತಿತ್ ಮಿಂಞತ್‍ರ ಪೀಳಿಗೆಕ್ ಬೆಪ್ಪ ಉದ್ದೇಶತ್ ಈ
 
ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತ್. ಪ್ರಪಂಚತೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕøತಿನ ಪಡ್‍ಂದ ಕರ್ನಾಟಕತ್‍ರ ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಣ್ಣಿತ್
 
ಪೆದಪೋನ ಕೊಡಗ್‍ಲ್ ಕೊಡವ ಭಾಷೆನ ಅವ್ವೊ ಭಾಷೆಯಾಯಿತ್ ತಕ್ಕ್ ಪರಿವ 21 ಮೂಲನಿವಾಸಿಯಡ ಸಮಗ್ರ
 
ಸಂಸ್ಕøತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡ್‍ತುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿರದ್ ಆಯಿತುಂಡ್. 
 
      ಸುತ್ತೋಡ್ ಸುತ್ತ್ ನೋಟ್‍ನಕ ಪಚ್ಚೆ ಕುಂದ್ ಕಾಡ್, ಬೇಲ್ ಮರ ಗಿಡತ್‍ರ ತಂಪಾನ ತಾಮನೆ ಆಯಿತುಳ್ಳ ಈ
 
ಕೊಡಗ್,  ಕೊಡವ ಭಾಷಿಕಂಗಡ ಸಂಸ್ಕøತಿರ ಗೂಡೇ ಆಯಿತುಂಡ್.  ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪತ್ತ್, ಇಲ್ಲಿಯೇತ್‍ರ ಜನಡ
 
ಸಂಸ್ಕøತಿರ ಚಾಯಿ ಬೋಜತ್‍ರ ವಿಶೇಷತೆನ ಕಂಡ ಸರಕಾರ ಕೊಡವ ಭಾಷಿಕ ಜನಾಂಗತ್‍ನ ಕಾಪಾಡೊಂಡು ಎಣ್ಣುವ
 
ದೃಷ್ಟಿಲ್ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್‍ಚಿ.  
 
       ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ, ಜಾನಪದ ಕಲೆರ ಪಡಿಪು
 
ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕೊಡವ ಮೇಳ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ಯತ್‍ಂಜೇ ನಡ್‍ಂದಂಡುಂಡ್.  ಕಯಿಂಜ  20
 
ಕಾಲತ್‍ಂಜ ಅಕಾಡೆಮಿಲ್ ಸುಮಾರ್ ಸಂಶೋಧನೆ, ಕತೆ, ಕವನ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ, ಸಂಸ್ಕøತಿರ ಆರ-ಬೇರ
 
ಅರಿಚಿಡುವನ್ನತ ಪುಸ್ತಕ ಬೊಳಿಕಂಡಿತ್. 
 
 
       ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ನಡ್‍ತಿತ್ ಆಯಿರಗಟ್ಟಲೆ ಆಸಕ್ತಂಗಕ್ ಕೊಡವ ಜಾನಪದ ಆಟ್‍ನ ಪಡ್‍ಪುಚಿಟ್ಟದ್ ಅಲ್ಲತೆ
 
ಸುಮಾರ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್‍ರ ಮಕ್ಕಕ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರತ್‍ನ ನಡ್‍ತಿತ್ ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕøತಿನ
 
ಮಿಂಞಕ್ ನಡ್‍ತಿಯಂಡ್ ಪೋಪಕ್ ಅಗತ್ಯವಾಯಿತ್ ಬೋಂಡಿಯಾನ ದುಡಿ, ತಾಳ, ಮೇದಪರೆ, ದೋಳ್, ಮೋರಿ,
 
ಕೊಂಬ್ ಪಿಂಞ ಕೊಡವ ಉಡ್‍ಪು ಇನ್ನತಾನ ಕೊಡ್‍ತಿತ್ ಸಂಸ್ಕøತಿರ ಉಳಿಕೆಕ್ ಪೇಚಾಡಿಯಂಡುಂಡ್.  
 
 
       ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯತ್‍ರ ಬೊಳಚೆಕಾಯಿತ್ ಪುದಿಯ ಎಳ್ತ್‍ಕಾರಕ್ ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊಡ್‍ಪಕ್ ಸುಮಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ
 
ಶಿಬಿರತ್‍ನ ಮಾಡಿಯಂಡುಂಡ್.  ಪುಸ್ತಕತ್‍ನ ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿನ ಬೊಳತುವ ನ್‍ಟ್ಟ್‍ಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ
 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಯಂಡುಂಡ್.  ಅಲ್ಲತೆ ಇಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಬಾರ್‍ಕ್
 
ಇಳ್‍ಂಜಿತ್.  ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಳಿಪಡ್‍ತ್‍ನ ಪುಸ್ತಕತ್‍ನ ರಿಯಾಯಿತಿಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಯಂಡುಂಡ್.  
 
 
      ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರತ್ ಬಲ್ಯ ಸೇವೆ-ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್‍ನ ಸಾಹಿತಿ ಕಲಾವಿದಂಗಕ್ ಕಾಲೋದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್‍ಪ
 
ಯೋಜನೆಯೂ ಉಂಡ್.  ಅನ್ನನೇ ಕೊಡವ ಭಾಷೆರ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಕೃತಿಕ್, ಪುಸ್ತಕ ಇನಾಂ ಕೊಡ್‍ಪ ಯೋಜನೆಯೂ
 
ಆಯಂಡ್ ಉಂಡ್.   
 
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಂಞ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಕ್  10 ಸದಸ್ಯಂಗಳ
 
ನೇಮಕ ಮಾಡುವ.  ಇನ್ನನೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್‍ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 3 ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇಂಗಿ ಸರ್ಕಾರತ್‍ರ ಮಿಂಞತ್‍ರ
 
ಆದೇಶಕೆತ್ತನೆ ಅಧಿಕಾರತ್ ಇಪ್ಪ. ಅಲ್ಲತೆ ಅಕಾಡೆಮಿರ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪೋಲೆ  ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಹಿತಿ ಕಲಾವಿದಂಗಳ
 
ಗುರ್‍ತ್ ಮಾಡಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯೇ ಮೂಂದ್ ಸದಸ್ಯಂಗಳ ಕೂಟ್‍ಕ್-ಕೂಟಿಯೋಕ್ ಕೋ-ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಯವಕ್
 
ಅವಕಾಶ ಉಂಡ್. 
 
  ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕøತಿನ ಉಳ್‍ತಿ ಬೊಳತುವಕೂ, ಉಲಗ ಮಟ್ಟತ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶತ್ ತಾಲೂಕ್,
 
ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ ಪಿಂಞ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟತ್‍ರ ಸಮ್ಮೇಳನತ್‍ನ ನಡ್‍ತಿಯಂಡುಂಡ್.  ಕೊಡವ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕøತಿ,
 
ಕಲೆ, ಜಾನಪದ ಈ ಅಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರತ್ ಉಳ್ಳ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷತೆನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿತ್ ಮಿಂಞತ್‍ರ ಪೀಳಿಗೆಕ್ ಕಾತ್ ಬೆಪ್ಪ
 
ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಯಂಡುಂಡ್.