ಪ್ರಕರಣ-10
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆ
 
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

 
ಕ್ರ.ಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಕಛೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಸಂಖ್ಯೆ/ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1. ಉಮರಬ್ಬ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಸ್ಕೌಟ್ ಭವನ, ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್,
ಮಡಿಕೇರಿ-571201, 
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.
9481149135/ (0)7975162157
2. ಖಾಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು             “ -
3. ಖಾಲಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ             “ -
4. ಖಾಲಿ ನಾ.ದ.ನೌಕರ             “ -