ಪ್ರಕರಣ-11
 
ವಿನಿಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರುಗಳ ಪಡೆಯುವ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ವಿವರಗಳು

 
ಕ್ರ.ಸಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವನೆ
1 ಉಮರಬ್ಬ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ 28,800-00
2 ಖಾಲಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
-
 
3 ಖಾಲಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ -
 
4 ಖಾಲಿ ನಾ.ದ.ನೌಕರ
-