ಪ್ರಕರಣ-12
 
ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಬಜೆಟ್ ವಿವರ : ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು : ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತ ವರದಿಗಳು

 
ಏಜೆನ್ಸಿ ಯೋಜನೆ/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ/ಸ್ಕೀಮ್/ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್/ಚಟುವಟಿಕೆ/ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಆಯವ್ಯಯ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮಾಡಲಾದ ಹಂಚಿಕೆ ಮೇಲೆ ವರದಿ ಅಥವಾ ಅಂಥಹ ವಿವರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ (ವೆಬ್‍ಸೈಟ್, ವರದಿಗಳು, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಇತ್ಯಾದಿ)
 

-ನದಾರದು-
ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ, ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ವಿವಿಧ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವುದು. ಯಾವುದೇ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.