ಪ್ರಕರಣ-15
 
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ
• ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮತ್ತು APP ನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು. ಅದರ ವಿಳಾಸ ಹೀಗಿದೆ. 
(Website : www.kodavaacademy.com,) ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ., ವಿ.ಸಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ