ಪ್ರಕರಣ-17
 
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಆಯವ್ಯಯ ವಿವರ

 
ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರ ಮೊತ್ತ
1. ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು 10735783.00
ಜಮೆ ವಿವರ
2. ಅನುದಾನ 7100000.00
3. ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಟ 193117.00
4. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ ಜಮೆ 2781.00
5. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ 345858.00
6. ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾದ ಚೆಕ್ಕ್‍ನಿಂದ ವಾಪಾಸ್ಸು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮರು ಜಮೆ 292745.00
7. ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ 65000.00
8. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 575.00
9. ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಚೆಕ್ಕ್‍ನಿಂದ ವಾಪಾಸ್ಸು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮರು ಜಮೆ  42108.00
ಒಟ್ಟು ಜಮೆ ಮೊತ್ತ
8042184.00
10. ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು 17988885.00
11. ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು 789082.00