ಪ್ರಕರಣ-18
 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು/ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರ

 
ಕ್ರ.ಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಕಛೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಸಂಖ್ಯೆ/ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1. ಉಮರಬ್ಬ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಸ್ಕೌಟ್ ಭವನ, ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್,
ಮಡಿಕೇರಿ-571201, 
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.
9481149135/ (0)7975162157