ಪ್ರಕರಣ-9
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಚಿತವಾದ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಪರಿಷತ್ತುಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಕಾಯಗಳು

 
ಕ್ರ.ಸ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಪರಿಷತ್ತುಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಇತ್ಯದಿಗಳ ಹೆಸರು ರಚನೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅದರ ಸಭೆಗಳು ತೆರದಿವೆಯೇ/ಅದರ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವೇ
1 ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಅರ್ಥಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು 5 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು
1. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಭೆ
2. ಮಾಸಿಕ ಆಯವ್ಯಯಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅನುಮೋದನೆ
3. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು
ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಅರ್ಥಸದಸ್ಯರು, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು 16 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು
1. 4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಭೆ
2. ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಗಳು
ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
3 ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಅರ್ಥಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು 5 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು
1. ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರ ಆಯ್ಕೆ
2. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ
ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
4 ಪೊಂಗುರಿ ಸಂಪಾದಕರ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು 2 ಸದಸ್ಯರು ಅಕಾಡೆಮಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಲೇಖನಗಳ ಆಯ್ಕೆ/ಪ್ರಕಟಣೆ
ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ