ಕೊಡವ ಭಾಷೆನ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನತ್‍ರ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಚೇದಕ್ ಕೂಟುವ ಉದ್ದೇಶತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಬಾರ್‍ಕ್

 
ಇಳ್‍ಂಜಿತ್. ಕೊಡವ ಬಾಷೆನ ಪಡ್‍ಪುಚಿಡುವ ಉದ್ದೇಶತ್ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಯಿತ್ ಕೊಡವ ಭಾರತಿ-1 ಎಣ್ಣುವ
 
ಪುಸ್ತಕತ್‍ನ ಮಾಡಿತ್ ಸ್ಕೂಲ್‍ಕ್ ಕೊಡ್‍ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ ಇಳ್‍ಂಜಿತ್.   
 
 
 
       ಕೊಡವ ಭಾಷೆನ ಶಿಕ್ಷಣತ್‍ಲ್ ಕೂಟುವ ಉದ್ದೇಶತ್ 3ನೇ ಭಾಷೆಯಾಯಿತ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವಕ್ ಮೊಟ್ಟ್
 
ಇಟ್ಟಿತ್. ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕøತಿರ, ನಮ್ಮೆ-ನಾಳ್,ಆಚಾರ- ವಿಚಾರ, ಪದ್ಧತಿ-ಪರಂಪರೆನ  ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿತ್ ಬೆಪ್ಪ
 
ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಾಡಿಯಂಡುಂಡ್. 
 
 
 
      ಕೊಡವ ಭಾಷೆನ ಇಂಞಚ್ಚಕೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶತ್ ಮಂಗಳೂರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ  ಕೊಡವ
 
ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಬಾರ್‍ನ ಮಾಡಿಯಂಡುಂಡ್. ಇದ್‍ಂಡ ಕೊಡವ ನಿಘಂಟು
 
ಯೋಜನೆಕ್  ಅಕಾಡೆಮಿ 5 ಲಕ್ಷ ಉರ್‍ಪಿಯ ಪಣ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್‍ತಿತ್. 
 
 
 
      ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲ್ ಸಮಗ್ರ ಕೊಡವ ಪುಸ್ತಕತ್‍ರ ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ  ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಲ್
 
ಉಂಡ್. 
 
 
 
     ಕೊಡವ ಮೊದಗೂಡ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶತ್ ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಸಮ್ಮಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಗ್ರ ವಸ್ತುನೆಲ್ಲ
 
 ಜೋಡ್‍ಚಿಡುವ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಆಯಂಡ್ ಉಂಡ್.              
 
 
 
       ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ತಕ್ಕ್ ಪರಿಯುವÀ 21 ಮೂಲನಿವಾಸಿಯಡ ಎಣ್ಣಕ 1.ಕೊಡವ, 2.ಅಮ್ಮಂಗ, 3.ಐರಿಯ,
 
4.ಹೆಗ್ಗಡೆ, 5.ಕೊಯವ, 6.ಕೋಲೆಯ, 7.ಕೆಂಬಟ್ಟಿ, 8.ಕುಡಿಯ, 9.ಕಣಿಯ, 10.ಕಾಪಳ, 11.ಗೊಲ್ಲ,
 
12.ನಾಯರ್, 13.ನಾಯಿಂದ, 14.ಪಣಿಕ, 15.ಬಣ್ಣ, 16.ಬಾಣಿಯ, 17.ಬೂಣೆಪಟ್ಟ, 18.ಮಡಿಯಳ,
 
19.ಮಲಿಯ 20.ಮಾರಂಗಿ, 21. ಮೇದ ಇಯಂಗಡ ಸಮಗ್ರ ಸಂಸ್ಕøತಿನ ಉಳ್‍ತಿ ಬೊಳ್‍ತುವಕ್ ತರಾವರಿ
 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್‍ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡಿಯಂಡುಂಡ್.
 
 
 
    ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಪಿಂಞ ಸಂಸ್ಕøತಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಕ್ ತರಾವರಿ
 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್‍ನ ಇಟ್ಟಂಡಿತ್.